AMPA

PRESENTACIÓ

L'Associació Catòlica de Mares i Pares d'Alumnes del Col·legi Sant Cristòfor Màrtir I i II, vol en primer lloc, saludar a totes les famílies que ja formen part d'aquesta associació i molt especialment donar la benvinguda a totes aquelles que s'incorporen en el nou curs.

Des d'aquest apartat de la web tractarem d'informar sobre el seu funcionament i activitats en les que participa, esperant un apropament de totes les Mares i Pares d'alumnes a les activitats que ve elaborant.

Conscients de l'important paper que juga l'Associació en el desenvolupament de les iniciatives que repercuteixen en la millora de la qualitat formativa dels nostres fills/es, iniciem el nou període lectiu amb il·lusió i entusiasme, segurs que amb la vostra aportació i col·laboració, podrem abordar noves propostes i millores.

Aquesta Junta Directiva, convida a totes les famílies a unir-se i participar en l'associació, esperant poder comptar amb tots i totes en aquest objectiu i interès comú que compartim que és, donar el millor als nostres fills i filles.

 

FINALITATS I OBJECTIUS

Les seues finalitats són:

a) Assistir als pares o tutors, en tot allò que concerneix a l'educació dels seus fills o pupils.

b) Col·laborar en les activitats educatives del centre.

c) Promoure i facilitar la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.

d) Assistir als pares d'alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i gestió del centre.

e) Facilitar la representació i la participació dels pares d'alumnes en el consell escolar de centre, fins i tot mitjançant la presentació de candidatures.

f) Vetllar pel respecte als drets, així com no obstaculitzar el compliment dels deures dels alumnes.

g) Promoure i organitzar, si escau, la realització d'activitats extraescolars i complementàries, formatives, culturals i d'estudis entre tota la comunitat escolar d'acord al Caràcter Propi del Centre.

h) Representar els interessos generals dels pares davant les instàncies educatives i altres organismes.

i) Participació i col·laboració en la tasca educativa i formativa del col·legi, des de la responsabilitat dels pares o tutors com a primers educadors.

j) Defensar els drets de la família, i en concret, el dels pares en el que concerneix a la formació i educació dels seus fills, especialment el que aquests rebran una educació i formació que no lesioni la seua cultura, creences i conviccions.

k) Cooperació amb la resta de la comunitat educativa amb vista al compliment de les seves finalitats, des del respecte al seu Projecte Educatiu i Ideari si escau.

Es fixen els següents objectius:

a) Mantenir informació recíproca amb els representants dels pares en aquests òrgans.

b) Orientar i formar als membres de l'Associació, així com facilitar-los assistència mitjançant assegurances, ajudes, beques i material educatiu.

c) Crear o promoure publicacions pròpies així com col·laborar amb altres afins.

d) Qualssevol unes altres que, en el marc de la seva actuació i àmbit, siguen aprovades pels respectius òrgans de govern de l'Associació.

 

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Immaculada González

Vicepresidenta: Pilar Soria

Tresorera: Patricia Estevan

Secretaria: Eva García

Vicesecretaria: Carmen Sobrevela

Vocals: Enzo Battaglino

Sonia Belenguer

Ana Cerdá

Amparo Martorell

América Mora

Fina Ortega

Ester Sobrevela

Titular dels Centres: Vicente Cardona

Director pedagògic S.C.M. I: Francisco Fons

Directora pedagògica S.C.M. II: Vicen Fortuny

GESTIÓ ECONÒMICA

Associar-se és un dret reconegut per la Constitució Espanyola en el seu Article 22, però no constitueix una obligació, per tant, pertànyer a l'Associació és lliure i voluntari, així es recull a l'article 5.3 dels Estatuts de l'Associació.

Per què és tan important associar-me? Perquè sense la solidaritat de tots els pares i mares no seria possible complementar les manques o deficiències que s'observen al Col·legi, podent entre tots aconseguir aquest objectiu.

Quota anual per alumne: 20 euros

Despeses fixes anuals:

- Impost d’activitats econòmiques

- Quota federativa

- Quota Cambra de Comerç

- Comissió de manteniment

- Despeses de papereria

Col·laboració econòmica i personal en activitats, segons pressupost aprovat en Assemblea

- La campanya de Reis

- Berenar de Falles

- Activitats de fi de curs

- Sopar de fi de curs

- Acomiadament de l’alumnat de 4t d'ESO

- Premi de reconeixement als/les alumnes més destacats amb l'entrega d’un obsequi i un diploma.

- Hort escolar

Els diners de què disposa l'Associació per a cobrir totes aquestes despeses, és el que s’obté de la quota anual. Es la nostra intenció poder destinar altres quantitats que repercuteixen en el benefici de tots ells, d’ací la importància i necessitat vostres aportacions ja que sense elles no seria possible realitzar totes estes activitats.

CONTACTE

Agraïm tots els suggeriments o comentaris que podeu fer-nos arribar en qualsevol moment escrivint a la nostra adreça electrònica:

ampasantcristoformartir@gmail.com